Όροι και Προυποθέσεις

Πολιτική Απορρήτου

Εισαγωγή

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν για τον παρόντα ιστότοπο. Ενδέχεται να δεσμεύεστε από πρόσθετες συμβάσεις που σχετίζονται με τη σχέση σας μαζί μας ή με οποιαδήποτε υπηρεσίες που λαμβάνετε από εμάς. Εάν οποιεσδήποτε διατάξεις των πρόσθετων συμβάσεων έρχονται σε αντίθεση με οποιεσδήποτε διατάξεις των παρόντων Όρων, οι διατάξεις αυτών των πρόσθετων συμβάσεων θα ελέγχονται και θα υπερισχύουν.

Δέσμευση

Με την εγγραφή σας, την πρόσβαση ή την χρήση αυτού του ιστότοπου, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις που παρατίθενται παρακάτω. Η απλή χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου συνεπάγεται τη γνώση και την αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων. Σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις, μπορούμε επίσης να σας ζητήσουμε να συμφωνήσετε ρητά.

Ηλεκτρονική επικοινωνία

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο ή επικοινωνώντας μαζί μας με ηλεκτρονικά μέσα, συμφωνείτε και αναγνωρίζετε ότι μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας ηλεκτρονικά στον ιστότοπό μας ή στέλνοντας σας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συμφωνείτε ότι όλες οι συμφωνίες, ειδοποιήσεις, γνωστοποιήσεις και άλλες επικοινωνίες που σας παρέχουμε ηλεκτρονικά ικανοποιούν κάθε νομική απαίτηση, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της απαίτησης ότι οι επικοινωνίες αυτές πρέπει να είναι γραπτές.

Πνευματική ιδιοκτησία

Εμείς ή οι δικαιοπάροχοί μας κατέχουμε και ελέγχουμε όλα τα πνευματικά δικαιώματα και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ιστοσελίδα και τα δεδομένα, τις πληροφορίες και άλλους πόρους που εμφανίζονται από την ιστοσελίδα ή είναι προσβάσιμα μέσα από αυτήν.

Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται

Εκτός εάν το συγκεκριμένο περιεχόμενο υπαγορεύει το αντίθετο, δεν σας χορηγείται άδεια ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα βάσει των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα χρησιμοποιείτε, αντιγράφετε, αναπαράγετε, εκτελείτε, προβάλλετε, διανέμετε, ενσωματώνετε σε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο, τροποποιείτε, αντιστρέφετε, αποσυμπιέζετε, μεταφέρετε, κατεβάζετε, μεταδίδετε, αξιοποιείτε, πωλείτε, εμπορεύεστε ή εμπορευματοποιείτε οποιουσδήποτε πόρους σε αυτόν τον ιστότοπο με οποιαδήποτε μορφή, χωρίς την προηγούμενη γραπτή μας άδεια, εκτός και μόνο στο βαθμό που προβλέπεται διαφορετικά σε ρυθμίσεις αναγκαστικού δικαίου (όπως το δικαίωμα παράθεσης).

Ιδιοκτησία τρίτων

Ο ιστότοπός μας μπορεί να περιλαμβάνει υπερσυνδέσμους ή άλλες παραπομπές σε ιστότοπους άλλων μερών. Δεν παρακολουθούμε ούτε επανεξετάζουμε το περιεχόμενο των δικτυακών τόπων άλλων μερών στους οποίους παραπέμπει ο παρών δικτυακός τόπος. Τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που προσφέρονται από άλλους ιστότοπους υπόκεινται στους ισχύοντες Όρους και Προϋποθέσεις των εν λόγω τρίτων μερών. Οι απόψεις που εκφράζονται ή το υλικό που εμφανίζεται σε αυτές τις ιστοσελίδες δεν είναι απαραίτητα κοινές ή υποστηρίζονται από εμάς.

Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τις πρακτικές απορρήτου ή το περιεχόμενο αυτών των ιστότοπων. Εσείς αναλαμβάνετε όλους τους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση αυτών των δικτυακών τόπων και οποιωνδήποτε σχετικών υπηρεσιών τρίτων. Δεν θα αναλάβουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία με οποιονδήποτε τρόπο, όπως και αν αυτή προκληθεί, που προκύπτει από την αποκάλυψη προσωπικών σας πληροφοριών σε τρίτους.

Υπεύθυνη χρήση

Επισκεπτόμενοι τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε να τον χρησιμοποιείτε μόνο για τους σκοπούς που προορίζονται και όπως επιτρέπεται από τους παρόντες Όρους, τυχόν πρόσθετες συμβάσεις μαζί μας και τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και γενικά αποδεκτές διαδικτυακές πρακτικές και κατευθυντήριες γραμμές του κλάδου. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο ή τις υπηρεσίες μας για να χρησιμοποιήσετε, να δημοσιεύσετε ή να διανείμετε οποιοδήποτε υλικό που αποτελείται από (ή συνδέεται με) κακόβουλο λογισμικό υπολογιστών, να χρησιμοποιήσετε δεδομένα που συλλέγονται από τον ιστότοπό μας για οποιαδήποτε δραστηριότητα άμεσου μάρκετινγκ ή να διεξάγετε συστηματικές ή αυτοματοποιημένες δραστηριότητες συλλογής δεδομένων στον ιστότοπό μας ή σε σχέση με αυτόν.

Απαγορεύεται αυστηρά η συμμετοχή σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που προκαλεί ή μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον ιστότοπο ή που παρεμβαίνει στην απόδοση, τη διαθεσιμότητα ή την προσβασιμότητα του ιστότοπου.

Υποβολή ιδεών

Μην υποβάλλετε ιδέες, εφευρέσεις, συγγραφικά έργα ή άλλες πληροφορίες που μπορούν να θεωρηθούν δική σας πνευματική ιδιοκτησία και τις οποίες θα θέλατε να μας παρουσιάσετε, εκτός εάν έχουμε υπογράψει προηγουμένως συμφωνία σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία ή συμφωνία μη αποκάλυψης. Εάν μας την αποκαλύψετε χωρίς μια τέτοια γραπτή συμφωνία, μας παραχωρείτε μια παγκόσμια, αμετάκλητη, μη αποκλειστική, δωρεάν άδεια χρήσης, αναπαραγωγής, αποθήκευσης, προσαρμογής, δημοσίευσης, μετάφρασης και διανομής του περιεχομένου σας σε οποιοδήποτε υπάρχον ή μελλοντικό μέσο.

Τερματισμός της χρήσης

Μπορούμε, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσουμε ή να διακόψουμε την πρόσβαση, προσωρινά ή μόνιμα, στον ιστότοπο ή σε οποιαδήποτε Υπηρεσία σε αυτόν. Συμφωνείτε ότι δεν θα είμαστε υπεύθυνοι απέναντί σας ή απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτο για οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση, αναστολή ή διακοπή της πρόσβασής σας ή της χρήσης του ιστότοπου ή οποιουδήποτε περιεχομένου που μπορεί να έχετε κοινοποιήσει στον ιστότοπο. Δεν θα δικαιούστε καμία αποζημίωση ή άλλη πληρωμή, ακόμη και αν ορισμένες λειτουργίες, ρυθμίσεις ή/και οποιοδήποτε περιεχόμενο που έχετε συνεισφέρει ή στο οποίο έχετε αρχίσει να βασίζεστε, χαθούν οριστικά. Δεν πρέπει να παρακάμψετε ή να παρακάμψετε ή να επιχειρήσετε να παρακάμψετε ή να παρακάμψετε οποιαδήποτε μέτρα περιορισμού πρόσβασης στον ιστότοπό μας.

Εγγυήσεις και ευθύνη

Τίποτα στην παρούσα ενότητα δεν περιορίζει ή αποκλείει οποιαδήποτε εγγύηση που συνεπάγεται ο νόμος και θα ήταν παράνομο να περιοριστεί ή να αποκλειστεί. Ο παρών δικτυακός τόπος και όλο το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου παρέχονται σε “ως έχει” και “ως διατίθεται” και ενδέχεται να περιλαμβάνουν ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Αποποιούμαστε ρητά κάθε είδους εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, όσον αφορά τη διαθεσιμότητα, την ακρίβεια ή την πληρότητα του περιεχομένου. Δεν δίνουμε καμία εγγύηση ότι:

αυτός ο ιστότοπος ή το περιεχόμενό μας θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας,
αυτός ο δικτυακός τόπος θα είναι διαθέσιμος χωρίς διακοπή, εγκαίρως, με ασφάλεια ή χωρίς σφάλματα.
Τίποτα στον παρόντα δικτυακό τόπο δεν αποτελεί ή δεν προορίζεται να αποτελέσει νομική, οικονομική ή ιατρική συμβουλή οποιουδήποτε είδους. Εάν χρειάζεστε συμβουλές, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον κατάλληλο επαγγελματία.

Οι ακόλουθες διατάξεις της παρούσας ενότητας ισχύουν στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και δεν περιορίζουν ή αποκλείουν την ευθύνη μας σε σχέση με οποιοδήποτε θέμα για το οποίο θα ήταν παράνομο ή παράνομο να περιορίσουμε ή να αποκλείσουμε την ευθύνη μας. Σε καμία περίπτωση δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε άμεσες ή έμμεσες ζημιές (συμπεριλαμβανομένων τυχόν ζημιών για απώλεια κερδών ή εσόδων, απώλεια ή αλλοίωση δεδομένων, λογισμικού ή βάσεων δεδομένων, ή απώλεια ή βλάβη περιουσίας ή δεδομένων) που θα υποστείτε εσείς ή οποιοσδήποτε τρίτος, οι οποίες θα προκύψουν από την πρόσβαση ή τη χρήση της ιστοσελίδας μας.

Εκτός εάν οποιαδήποτε πρόσθετη σύμβαση ορίζει ρητά διαφορετικά, η μέγιστη ευθύνη μας απέναντί σας για όλες τις ζημίες που προκύπτουν ή σχετίζονται με την ιστοσελίδα ή οποιαδήποτε προϊόντα και υπηρεσίες που διατίθενται ή πωλούνται μέσω της ιστοσελίδας, ανεξάρτητα από τη μορφή της νομικής αγωγής που επιβάλλει την ευθύνη (είτε σε σύμβαση, είτε σε δίκαιη βάση, είτε σε βάση αμέλειας, είτε σε βάση σκοπούμενης συμπεριφοράς, είτε σε βάση αδικοπραξίας, είτε με άλλο τρόπο) θα περιορίζεται στο συνολικό τίμημα που μας καταβάλατε για να αγοράσετε τέτοια προϊόντα ή υπηρεσίες ή να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα. Το εν λόγω όριο θα ισχύει συνολικά για όλες τις απαιτήσεις, ενέργειες και αιτίες αγωγής κάθε είδους και φύσης.

Απόρρητο

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στον ιστότοπό μας ή/και στις υπηρεσίες μας, ενδέχεται να σας ζητηθεί να παράσχετε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τον εαυτό σας στο πλαίσιο της διαδικασίας εγγραφής. Συμφωνείτε ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχετε θα είναι πάντα ακριβείς, σωστές και ενημερωμένες.

Προσβασιμότητα

Δεσμευόμαστε να καταστήσουμε το περιεχόμενο που παρέχουμε προσβάσιμο σε άτομα με αναπηρίες. Εάν έχετε αναπηρία και δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε οποιοδήποτε τμήμα του ιστότοπού μας λόγω της αναπηρίας σας, σας ζητάμε να μας ειδοποιήσετε και να μας περιγράψετε λεπτομερώς το πρόβλημα που αντιμετωπίσατε. Εάν το πρόβλημα είναι εύκολα αναγνωρίσιμο και επιλύσιμο σύμφωνα με τα πρότυπα εργαλεία και τεχνικές τεχνολογίας πληροφοριών του κλάδου, θα το επιλύσουμε αμέσως.

Περιορισμοί εξαγωγών / Νομική συμμόρφωση

Απαγορεύεται η πρόσβαση στον ιστότοπο από εδάφη ή χώρες όπου το Περιεχόμενο ή η αγορά των προϊόντων ή υπηρεσιών που πωλούνται στον ιστότοπο είναι παράνομη. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο κατά παράβαση των εξαγωγικών νόμων και κανονισμών της Κύπρου.

Ανάθεση

Δεν μπορείτε να εκχωρήσετε, να μεταβιβάσετε ή να αναθέσετε με υπεργολαβία οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή/και τις υποχρεώσεις σας βάσει των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, εν όλω ή εν μέρει, σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας. Οποιαδήποτε υποτιθέμενη εκχώρηση κατά παράβαση της παρούσας ενότητας θα είναι άκυρη.

Παραβάσεις των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων

Με την επιφύλαξη των λοιπών δικαιωμάτων μας που απορρέουν από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, εάν παραβιάσετε τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις με οποιονδήποτε τρόπο, μπορούμε να λάβουμε τα μέτρα που θεωρούμε κατάλληλα για την αντιμετώπιση της παραβίασης, συμπεριλαμβανομένης της προσωρινής ή μόνιμης αναστολής της πρόσβασής σας στον ιστότοπο, της επικοινωνίας με τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου για να του ζητήσουμε να μπλοκάρει την πρόσβασή σας στον ιστότοπο ή/και της ανάληψης νομικής δράσης εναντίον σας.

Αποζημίωση

Συμφωνείτε να μας αποζημιώσετε, να μας υπερασπιστείτε και να μας κρατήσετε αβλαβείς από και έναντι όλων των απαιτήσεων, υποχρεώσεων, ζημιών, απωλειών και εξόδων που σχετίζονται με την παραβίαση από μέρους σας των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων και των εφαρμοστέων νόμων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των δικαιωμάτων προστασίας προσωπικών δεδομένων. Θα μας αποζημιώσετε αμέσως για τις ζημιές, απώλειες, έξοδα και δαπάνες μας που σχετίζονται ή προκύπτουν από τέτοιες αξιώσεις.

Απαλλαγή

Η παράλειψη επιβολής οποιασδήποτε από τις διατάξεις που ορίζονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και σε οποιαδήποτε Συμφωνία ή η παράλειψη άσκησης οποιασδήποτε δυνατότητας καταγγελίας δεν θα ερμηνεύεται ως παραίτηση από τις εν λόγω διατάξεις και δεν θα επηρεάζει την εγκυρότητα των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων ή οποιασδήποτε Συμφωνίας ή οποιουδήποτε μέρους της ή το δικαίωμα να επιβληθεί στη συνέχεια κάθε διάταξη.

Γλώσσα

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις θα ερμηνεύονται και θα ερμηνεύονται αποκλειστικά στην Ελληνική γλώσσα. Όλες οι ειδοποιήσεις και η αλληλογραφία θα συντάσσονται αποκλειστικά σε αυτή τη γλώσσα.

Ολόκληρη συμφωνία:

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις, αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ εσάς και του Ιδρύματος “Άγιος Αντώνιος” σε σχέση με τη χρήση αυτού του ιστότοπου.

Επικαιροποίηση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων

Ενδέχεται να ενημερώνουμε τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις από καιρό σε καιρό. Είναι υποχρέωσή σας να ελέγχετε περιοδικά τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις για αλλαγές ή ενημερώσεις. Η ημερομηνία που αναφέρεται στην αρχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων είναι η τελευταία ημερομηνία αναθεώρησης. Οι αλλαγές στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις θα τίθενται σε ισχύ με την ανάρτηση των αλλαγών αυτών στον παρόντα ιστότοπο. Η συνεχιζόμενη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου μετά την ανάρτηση των αλλαγών ή των ενημερώσεων θα θεωρηθεί ως ειδοποίηση ότι αποδέχεστε να τηρήσετε και να δεσμευτείτε από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

Επιλογή δικαίου και δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις διέπονται από τους νόμους της Κύπρου. Οποιεσδήποτε διαφορές σχετικά με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις υπόκεινται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Κύπρου. Εάν οποιοδήποτε μέρος ή διάταξη των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων κριθεί από δικαστήριο ή άλλη αρχή ότι είναι άκυρο ή/και μη εκτελεστή σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, το εν λόγω μέρος ή διάταξη θα τροποποιηθεί, διαγραφεί ή/και θα εφαρμοστεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό ώστε να υλοποιηθεί η πρόθεση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων. Οι υπόλοιπες διατάξεις δεν θα επηρεαστούν.

Στοιχεία επικοινωνίας

Αυτός ο ιστότοπος ανήκει και λειτουργεί από τo Ίδρυμα “Άγιος Αντώνιος”.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σχετικά με τους παρόντες “Ορους και Προϋποθέσεις” μέσω της σελίδας επικοινωνίας μας.